Vår politik

  • Effektivisera EU:s system med handel av utsläppsrätter och verka för koldioxidskatt
  • Utveckla EU:s energiunion med fokus på klimatneutrala energislag som förnybart och kärnkraft.
  • Inför en europeisk flygskatt
  • Stärk samarbetet för att rädda Östersjön och andra hotade havsmiljöer.
  • Stärk arbetet med den europeiska kemikalielagstiftningen.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Koldioxidutsläppen måste minskas kraftigt

EU:s klimat- och energipolitik måste utformas så att utsläpp av växthusgaser minskas kraftigt under kommande årtionden. Parisavtalet måste följas. Teknikneutrala ekonomiska styrmedel som utsläppshandel och koldioxidskatt är viktiga redskap.

KOLDIOXIDMÅLET VIKTIGAST I KLIMATPOLITIKEN
Målet att minska koldioxidutsläppen ska prioriteras i klimatpolitiken. Vi är positiva till arbetet med EU:s energiunion. Varje land ska kunna välja energislag så länge det minskar koldioxidutsläppen och klimatneutral kärnkraft ska behållas och utvecklas. Beroendet av rysk fossilgas måste minskas.

EFFEKTIVARE SYSTEM MED UTSLÄPPSRÄTTER
EU:s system med utsläppsrätter måste skärpas eftersom det i dag inte fungerar tillräckligt effektivt. Överskottet på utsläppsrätter leder till för låga priser och bristande klimatstyrning. Annullering av utsläppsrätter kan användas för att stärka prissignalerna. Sverige måste driva på för att få till ett effektivare system.

INFÖR EUROPEISK FLYGSKATT
Det krävs kraftiga åtgärder för att exempelvis nå det långsiktiga målet med en fossilfri fordonsflotta. Vi vill se införandet av en europeisk flygskatt.

EUROPA SKA TA MILJÖFRÅGAN PÅ ALLVAR
Vi vill att Europa tar miljöfrågorna på allvar. Frågor om biologisk mångfald, kemikalier, vatten och luft hänger ihop och måste hanteras tillsammans. Även för att rena Östersjön och andra havsmiljöer och sätta stopp för utfiskningen krävs ett starkt europeiskt samarbete.

STÄRK ARBETET MED EUROPEISK KEMIKALIELAGSTIFTNING
Den europeiska kemikalielagstiftningen behöver skärpas, och ta särskild hänsyn till barns och ungas känslighet. Brott mot kemikalielagarna ska ge kännbara straff.