Vår politik

  • Mer EU-samarbete, inte mindre, behövs för att rädda miljön och klimatet
  • EU ska ta klimattäten internationellt
  • Inför en europeisk koldioxidskatt
  • Inför en europeisk flygskatt
  • Effektivisera EU:s system med handel av utsläppsrätter
  • Utveckla EU:s energiunion, minska beroendet av fossil energi som rysk gas
  • Stärk samarbetet för att rädda miljön och den biologiska mångfalden inklusive Östersjön och andra hotade havsmiljöer
  • Tugg och gemensam kemikalielagstiftning på EU-nivå
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Mer, inte mindre EU-samarbete, behövs för miljön och klimatet

EU måste ta klimattäten internationellt. Utsläpp är gränsöverskridande. Därför behövs både mer internationellt och europeiskt samarbete. EU ska vara en garant för Parisavtalets klimatmål och visa vägen framåt i klimatarbetet. Tillsammans måste vi stärka samarbetet för klimatet, miljön, den biologiska mångfalden och våra hav.

Förorenaren ska betala

Den som smutsar ner måste också betala mer. För konkurrensen skull ska samma regler gälla i alla EU-länder, och allra helst på internationell nivå. Skatter bestäms i varje land men vi vill ha en koldioxidskatt och flygskatt på EU-nivå och helst internationell nivå. Handeln av utsläppsrätter måste också fungera bättre för att få en bättre klimatstyrning.

EU:s energiunion

Målet att minska koldioxidutsläppen ska prioriteras. Mer och närmare europeiskt samarbete på energiområdet leder till lägre kostnader, ökad energisäkerhet och bättre klimat. All fossilfri elproduktion ska välkomnas samtidigt som beroendet av fossil energi som olja, gas och kol måste minska. Dessutom är det viktigt av säkerhetspolitiska skäl att minska EU:s beroende av rysk gas.

EU har ett ansvar för miljön

Frågor om biologisk mångfald, vatten och luft hänger ihop och måste hanteras tillsammans. Många viktiga beslut som påverkar miljön och klimatet fattas på EU-nivå. Även för att rena Östersjön och andra havsmiljöer och sätta stopp för utfiskningen krävs ett starkt europeiskt samarbete.

Tuff och gemensam kemikalielagstiftning

Den europeiska kemikalielagstiftningen behöver skärpas, och ta särskild hänsyn till barns och ungas känslighet. Brott mot kemikalielagarna ska ge kännbara straff.

Ladda hem som PDF