Vår politik

  • Djur ska skötas och behandlas väl
  • Djurskyddslagstiftningen ska vara skarp och tydlig
  • Kontrollen av djurskydd ska vara effektiv och likadan i hela Sverige
  • Efterlevnaden av EU:s djurskyddslag måste skärpas
  • Antibiotikaanvändningen måste minska
  • Djurtransporter ska begränsas – köttransporter istället för djurtransporter
  • Fler mobila och mindre slakterier

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Djur ska skötas och behandlas väl

All djurhållning måste garantera djuren ett värdigt liv och en anständig död. Skyddet för djur ska vara tydligt och de som bryter mot lagarna ska straffas. Kontrollen av att nationella lagar och EU-regler efterlevs måste skärpas.

HÖGA MILJÖ- OCH DJURKRAV

Sverige har EU:s bästa djurskydd, låg användning av antibiotika, stor miljöhänsyn och ett gott smittskydd. Detta är en konkurrensfördel som måste värnas. Djurskyddslagstiftningen ska vara skarp och tydlig. Sverige ska satsa på forskning om djurskydd och alternativ till djurförsök.

EUROPEISK DJURSKYDDSLAG

Skyddet för djur ska vara tydligt och de som bryter mot lagarna ska straffas ordentligt. De lagar och regler som finns på EU-nivå måste självklart följas.

MINDRE ANTIBIOTIKA TILL DJUREN

Användningen av antibiotika bland både människor och djur måste minska eftersom utvecklingen av antibiotikaresistens hotar folkhälsan. Bra djurskydd leder till att mindre antibiotika används. I dag är Sverige bäst i Europa på att hålla ner användningen av antibiotika inom djurhållning. Det är tack vare våra höga djurskyddskrav som färre djur blir stressade och sjuka. Bättre djurskydd i resten av Europa är alltså bra för både djuren, konsumenterna och folkhälsan.

KONTROLLEN SKA SKÄRPAS

EU:s jordbrukspolitik måste utformas så att den har god djuromsorg. Kontrollen av att nationella lagar och EU-regler efterlevs ska skärpas. De som bryter mot reglerna ska kunna straffas.

KÖTTRANSPORTER ISTÄLLET FÖR DJURTRANSPORTER

Djurtransporterna inom EU ska begränsas så mycket som möjligt. Det är bättre att transportera kött än levande djur. Vi vill öka möjligheterna för mobila och mindre slakterier.

Ladda hem som PDF