Vår politik

  • Fler sammanhängande stråk för enklare cykeltrafik
  • Gör det lättare att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken
  • Gör det säkrare att cykla
  • Inför ett nationellt cykelkansli som stöd till kommuner
  • Gör cykeln till ett eget transportslag
  • Låt skatteintäkter från trängselskatter gå till utbyggnad av cykelinfrastruktur
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Fler och fler cyklar

Cykling ökar snabbt i Sverige. Allt fler upptäcker hur smidigt det är att cykla till jobbet eller på fritiden. Att fler cyklar är bra för både miljön och folkhälsan, samtidigt som trängseln minskar i trafiken, framför allt i storstäderna.

Bättre sammanhållna cykelvägar

Ett problem för många cyklister är att det inte finns någon sammanhållen planering. Det är inte rimligt att standarden på cykelvägen försämras när man kommer till en kommungräns. Därför vill Liberalerna satsa på fler sammanhängande stråk för att göra det lättare att cykla längre sträckor.

Cykel i kollektivtrafiken

Liberalerna vill göra det enklare att ta med cykeln i kollektivtrafiken. Detta är något som avgörs i respektive landsting, och på många håll är det Liberalerna som är pådrivande. Kombinationen kollektivtrafik och cykel innebär ett verkligt alternativ till bilen. Ju fler som kan ta med cykeln på pendeltåget, desto fler kan låta bilen stå. Det tjänar miljön på.

Trafiksäkerhet för cyklister

Trafiksäkerheten är en viktig cykelfråga. Alliansregeringen lyfte fram detta i den nationella transportplanen för 2014–2025 och gav Trafikverket ansvar att bevaka cyklisternas säkerhet. Detta behöver uppmärksammas vid om- eller nybyggnader, men också när det gäller underhåll och vid snöröjning, sandning och annan vinterväghållning.

Kommunerna ska själva bestämma om trängselskatt

Alla har rätt till att andas ren och frisk luft. I många städer har luften blivit så dålig att människors hälsa riskeras, det vill Liberalerna ändra på. Liberalerna vill att kommuner och regioner med trafikproblem själva ska kunna besluta om och införa trängselskatter. Intäkterna ska användas för att förbättra den lokala infrastrukturen och komma till rätta med flaskhalsar i trafiken, t ex för att utöka cykelinfrastrukturen.

Stöd kommunernas cykelplanering

Liberalerna vill satsa 75 miljoner kronor årligen på infrastruktur för cyklar och en ytterligare investering i ett cykelkansli. För att cyklandet ska fortsätta öka i Sverige behöver vi höga ambitioner och långsiktig planering. Ett cykelkansli skulle kunna fungera som ett nationellt kunskapscenter för cykling. Det ger alla kommuner möjligheten att få hjälp med strategier för cyklismens säkerhet och framkomlighet.

Ladda hem som PDF