Vår politik

  • Fler sammanhängande stråk för enklare cykeltrafik
  • Gör det lättare att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken
  • Gör det säkrare att cykla
  • Inför ett nationellt cykelkansli som stöd till kommunerna
  • Gör cykeln till ett eget transportslag
  • Låt skatteintäkter från trängselskatter gå till utbyggnad av cykelinfrastruktur
  • Fler och fler cyklar
  • Cyklingen ökar snabbt i Sverige. Allt fler upptäcker hur smidigt det är att cykla till jobbet eller på fritiden. Att fler cyklar är bra för både miljön och folkhälsan, samtidigt som trängseln minskar i storstadstrafiken

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

BÄTTRE SAMMANHÅLLNA CYKELVÄGAR

Ett problem för många cyklister är att det inte finns någon sammanhållen planering. Det är inte rimligt att standarden på cykelvägen försämras när man kommer till en kommungräns. Därför vill Liberalerna satsa på fler sammanhängande regionala stråk för att göra det lättare att cykla längre sträckor.

CYKELN I KOLLEKTIVTRAFIKEN

Liberalerna vill göra det enklare att ta med cykeln i kollektivtrafiken. Detta är något som avgörs i respektive region  och på många håll är det Liberalerna som är pådrivande. Kombinationen kollektivtrafik och cykel innebär ett verkligt alternativ till bilen. Ju fler som kan ta med cykeln på kollektivtrafiken, desto fler kan låta bilen stå. Det tjänar miljön på.

TRAFIKSÄKERHET FÖR CYKLISTER

Trafiksäkerheten är en viktig cykelfråga. Liberalerna lyfte fram det i den aktuella nationella transportplanen och ville ge Trafikverket ansvar för att bevaka cyklisternas säkerhet. Detta behöver uppmärksammas vid om- eller nybyggnader av vägar, men också när det gäller underhåll och vinterväghållning. Elsparkcykelns möjligheter ska tillvaratas samtidigt som det krävs ett regelverk för att undvika dess negativa effekter framför allt i stadsmiljön. Framkomligheten för gångtrafikanter, äldre och personer med funktionshinder är här avgörande.

KOMMUNERNA SKA SJÄLVA BESTÄMMA OM TRÄNGSELSKATT/VÄGAVGIFT

Alla har rätt till att andas ren och frisk luft. I många städer har luften blivit så dålig att människors hälsa riskeras. Det vill Liberalerna ändra på. Liberalerna vill att kommuner och regioner med trafikproblem själva ska kunna besluta om och införa trängselskatter. Intäkterna från vägavgifter ska kunna användas för att förbättra den lokala infrastrukturen och komma till rätta med flaskhalsar i trafiken, t ex för att förbättra cykelinfrastrukturen.

STÖD KOMMUNERNAS CYKELPLANERING

Liberalerna vill se inrättandet av ett nationellt cykelkansli. För att cyklandet ska fortsätta öka i Sverige behöver vi höga ambitioner och långsiktig planering. Ett cykelkansli skulle kunna fungera som ett nationellt kunskapscenter för cykling. Det ger alla kommuner möjligheten att få hjälp med strategier för cyklismens säkerhet och framkomlighet.

Ladda hem som PDF