Vår politik

  • Fler synliga poliser i hela landet, från dagens 20 000 till 25 000 poliser inom de närmaste 5–7 åren.
  • Förbättra insatserna mot organiserad brottslighet.
  • Vi vill skapa ett europeiskt FBI och en europeisk åklagarmyndighet för att bekämpa internationell brottslighet.
  • Förbättra polisens och åklagarnas samarbete med andra myndigheter, till exempel Skatteverket och Tullen.
  • Respekten för den personliga integriteten ska väga tungt i all brottsbekämpning.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Verklig frihet kräver också trygghet

Den som är rädd, är inte fri. Det vet alla som skyndat hem från sista bussen med nyckelknippan mellan fingrarna och andan i halsen. Eller som har väntat på en polis som inte kunde komma just dit, just då. Ingen ska behöva se sin trygghet försvinna för att kriminaliteten tar över där de bor. Varenda människa ska kunna lita på att ambulansen kommer fram när det behövs, och inte tvingas vända därför att någon kastar sten.

Det viktigaste arbetet är brottsförebyggande

Brottslighet drabbar alla, men redan utsatta drabbas allra värst när samhället inte lyckas tillräckligt bra med brottsbekämpning. Det viktigaste arbetet är brottsförebyggande. Det handlar om en bra politik för jobb, skola och integration, men rättsväsendet behövs för att se till att saker och ting blir rätt när det ändå gått fel.

Sverige behöver fler poliser

Sverige är ett av de länder i Europa som har lägst polistäthet. År 2010 hade Sverige 216 poliser per 100 000 invånare, en siffra som sedan dess sjunkit till 200 år 2016. Genomsnittet i Europa ligger på drygt 300 poliser per 100 000 invånare. Inom fem till sju år ska antalet poliser öka från dagens 20 000 till 25 000. Utbyggnaden ska stärka polisens närvaro i hela Sverige, både i utsatta stadsdelar i storstäderna och på landsbygden. Det finns också flera åtgärder som snabbt kan öka andelen poliser i yttre tjänst, innan det finns fler utbildade poliser tillgängliga:

  • Flera administrativa funktioner flyttas från polisutbildade till annan personal som nyanställs.
  • Avbyråkratisering.
  • Fler uppgifter överförs från polisen till andra myndigheter (tillståndshantering, passhantering, transporttjänster åt andra myndigheter med mera).
  • Statliga pengar till kommunala trygghetsvakter

Det tar tid att utbilda fler poliser så att Sverige kan få 25 000 poliser i tjänst. Under en övergångstid ska staten därför öronmärka bidrag till kommuner så att fler ordningsvakter kan anställas i kommunal regi, enligt den så kallade ”Landskrona-modellen”. De kommunala trygghetsvakterna samverkar med polisen och bidrar till att öka tryggheten på gator och torg, särskilt på tider och platser där det riskerar att bli stökigt. Brottsutsatta kommuner ska prioriteras. Liberalerna föreslår ett statsbidrag på 500 miljoner kronor per år som ska medfinansiera hälften av totalkostnaden. På så sätt blir det möjligt att anställa 2000 trygghetsvakter runt om i Sverige.

Riv upp stora delar av polisreformen

Polisreformen består av flera delar. Den omfattande överbyråkratisering som genomförts måste rullas tillbaka. Avsikten var att drygt 20 länspolismyndigheter skulle avskaffas och ersättas med sju polisregioner. Men i verkligheten har de sju regionerna inrättats, men länspolismyndigheterna har blivit kvar under namnet polisområden (PO). Antalet poliser som arbetar i kontorsbefattningar har ökat kraftigt och poliserna i yttre tjänst har blivit färre. Alltför många specialenheter har slagits sönder och beslutsbefogenheterna är oklara. Att all polisverksamhet i Sverige är inordnad i en gemensam myndighet är en önskvärd effekt av polisreformen och det ska bestå.

Brottslighet kräver internationellt samarbete

Den internationella brottsligheten måste mötas med internationellt samarbete. Vi vill stärka EU:s polis- och åklagarsamarbete för att hjälpa nationella myndigheter att utreda brott över nationsgränserna. EU:s polissamarbete Europol ska utvecklas till ett europeiskt FBI.