Vår politik

  • Alla ska ha tillgång till bredband i hemmet, i dagsläget måste glesbygden prioriteras
  • Alla hushåll och företag ska ha bra möjlighet att använda elektroniska samhällstjänster
  • Digitaliseringen ska bejakas och fler digitala verktyg introduceras i både offentlig och privat sektor
  • Staten ska underlätta för bredbandsmarknaden, men inte ansvara för själva utbyggnaden
  • Telefoni och postala tjänster ska finnas i hela landet

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

BREDBAND OCH DIGITAL UPPKOPPLING BINDER IHOP HELA SVERIGE

Bredband och digital uppkoppling är avgörande för att hela landet ska kunna leva och fungera. Internet binder samman stad och landsbygd och gör det lättare att bo, arbeta och driva företag i hela Sverige. Av det skälet är det därför är det viktigt att alla får tillgång till snabbt och pålitligt bredband och digital uppkoppling.

LEVA, BO, JOBBA OCH DRIVA FÖRETAG I HELA LANDET

Internet och digitaliseringen möjliggör jobb, företagande och deltagande oavsett var man bor i landet. I dag har Sverige en stark position inom IT-området, men utvecklingen måste fortsätta och underlättas. Skatteregler och offentliga krav får inte hindra den regionala utvecklingen på IT-området. Många som bor i lands- och glesbygd har fortfarande sämre tillgång till bredband och digital uppkoppling än de som bor i städerna.

STATEN SKA UNDERLÄTTA, INTE BYGGA

Staten ska vid behov kunna vara med och finansiera kostnaden för bredbandsutbyggnad utanför städerna och i glesbygd. Glesbygden måste få bättre it-kapacitet och statens huvudsakliga uppgift bör vara att skapa förutsättningar genom att undanröja hinder för utvecklingen, men även att stötta där lönsamheten för utbyggnad är bristfällig. Liberalerna vill se en snabbare utbyggnad av bredbandet och den digitala uppkopplingen och anslår därför 100 miljoner kronor ytterligare i Liberalernas budgetmotion för 2018 i förhållande till regeringens budget.

MOBIL TELEFONI I HELA LANDET

Tillgång till telefoni med goda uppkopplingsmöjligheter blir allt viktigare. Sverige behöver bra mobila och digitala kommunikationer med god geografisk täckning som har en tillräcklig kapacitet när allt fler använder mobil och digital teknik. Liberalerna bidrog i alliansregeringen till en lång rad åtgärder för att förbättra mobiltäckningen, som reformerad lagstiftning, förbättrad information och starkare konsumentlagstiftning. Det är viktigt att telefonnätets kopparledningar bibehålls och inte nedmonteras innan det finns fullgoda digitala alternativ.

POSTALA TJÄNSTER I HELA LANDET

Det är fortsatt viktigt med god tillgång av posttjänster och digital infrastruktur för att människor ska kunna bo och verka i hela landet. Även om företag är internetbaserade kommer de inte ifrån att de måste använda posttjänster för att leverera och frakta varor. Det är därför viktigt för företagen att det utvecklas nya digitala tjänster och att det finns väl fungerande posttjänst i Sverige där snabb befordran och daglig utdelning är en central del i verksamheten.

Ladda hem som PDF