Se alla

Barn som far illa

Alla barn och unga har rätt till trygghet, omsorg och bra skola

Alla barn förtjänar en bra start i livet med kärlek, trygghet och omsorg. För en del barn och ungdomar är livet dock inte så enkelt. När föräldrarna sviktar i sin omsorg har kommunernas socialtjänst det yttersta ansvaret att se till att barn som far illa får skydd och stöd.

Liberalerna vill:

  • Öka samverkan för att minska risken för att barn faller mellan stolarna
  • Följ upp placerade barns hälsa
  • Stärk socialsekreterarna – höj lönen och öka kraven på erfarenhet i barnärenden
  • Inför mellantvång. Ge socialtjänsten rätt att kräva t ex att föräldrar deltar i behandling
  • Satsa på skolan
  • Tryggare familjehem genom utbildning och stöd. Större möjligheter för familjehem att bli vårdnadshavare eller adoptera

BARN SOM OMHÄNDERTAS SKA FÅ BRA STÖD

När föräldrar inte kan ta hand om sina barn måste samhället som yttersta åtgärd gripa in och se till att de får den trygghet, omsorg och skydd som alla barn har rätt till. När barn som far illa omhändertas av staten upplever många att ingen lyssnar till dem. En stor del av barnen misslyckas i skolan och får allvarliga problem som vuxna. Samhällets mest utsatta barn får inte det stöd som de behöver.

SOCIALTJÄNSTENS ARBETE STÄRKS

Alliansregeringen genomförde flera lagändringar för att ge stärkt stöd och skydd för barn och unga, bland annat om att stärka socialtjänstens förebyggande arbete, om utbildning och stöd till familjehemmen och om att alla placerade barn ska få en särskild socialsekreterare som ska ansvara för kontakten och göra regelbundna besök.

Förebygg placeringar

När föräldrar inte klarar av att ta hand om sitt barn är det ibland nödvändigt att omhänderta barnet. Men vi borde göra mycket mer för att förebygga det, till exempel genom kraftigt stärkt stöd på hemmaplan. I stället för att omhänderta ett barn borde det också vara möjligt med ”mellantvång”, till exempel att föräldrarna måste låta sitt barn gå i förskolan.

Kvalitetssäkra vården för barn som far illa

Familjehem ska få bra utbildning och följas upp ofta. Samarbetet mellan skolan, socialtjänsten, familjehemmet och hälso- och sjukvården måste stärkas. Forskning visar att även den som haft en tuff start kan klara sig bra i livet om hen får fungerande skolgång. Därför är det särskilt viktigt att placerade barn får allt det stöd de behöver i skolan.

BÄTTRE VÅRD FÖR UNGA MED PSYKISK OHÄLSA

Det ska vara lätt att få hjälp om man mår dåligt. Skolhälsovården, vårdcentraler och ungdomsmottagningar ska få större möjlighet att hjälpa unga med psykisk ohälsa. Den som behöver ännu mer stöd ska inte behöva vänta. Köerna till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin måste kortas, ingen ska behöva vänta mer än 30 dagar.

Ladda hem som PDF