Kalender Nyheter Twitter

19 november 2017

Beslut i korthet – Integration och migration

Rätten till asyl Sverige ska värna asylrätten och en human asylpolitik på EU-nivå. Alla medlemsstaters ansvar måste tydliggöras. Familjer ska få sina asylskäl prövade i samma land. I väntan på en stärkt och harmoniserad asylpolitik på EU-nivå behöver svensk lagstiftning ligga mer i linje med andra jämförbara EU-länder Liberalerna står för en human och realistisk…

19 november 2017

Beslut i korthet – rättspolitik

Utred kronvittnen och anonyma vittnen Liberalerna vill utreda anonyma vittnen inom ramen för en större utredning om vittnesskyddet i svenska domstolar. Landsmöte vill också att man ska utreda ett system med kronvittnen, där en brottsmisstänkt person kan få strafflindring om han eller hon lämnar uppgifter som underlättar utredningen av andras brott. Avskaffa två-tredjedelsfrigivning Liberalerna vill…

19 november 2017

Beslut i korthet – religiösa friskolor m.m.

Religiösa friskolor Efter en lång och ideologisk debatt har Liberalernas landsmöte tagit ställning för att nya religiösa friskolor inte ska tillåtas och att befintliga inte ska kunna utvidga sin verksamhet. Inspektionen av religiösa friskolor ska skärpas och huvudmän som inte följer läroplanens normer och värdegrund ska inte få bedriva undervisning. Landsmötet sade därmed nej till…

19 november 2017

Beslut i korthet – kultur och civilsamhälle

Satsa på skolbiblioteken Liberalerna vill uppgradera skolbiblioteken.  På samma sätt som det finns riktvärden för antal elever per skolsköterska ska det finnas också för pedagogiska bildningsresurser – en på 400 elever. Ett välfungerande skolbibliotek är en del av den pedagogiska spetsverksamheten och en grundsten i en liberal kulturpolitik. Ett nytt konstnärligt nationellt uppdrag Vid sidan…

19 november 2017

Beslut i korthet – miljö och klimat

Fossila bränslen måste fasas ut Liberalernas klimat- och miljöpolitik bygger på att de som smutsar ner beskattas, och att vi säger nej till subventioner. Om beroendet av fossila bränslen ska brytas måste alla transportslag stå för sina klimatkostnader. Liberalerna vill successivt avskaffa alla subventioner och skattelättnader för fossilt bränsle. Bilar som drivs med fossila bränslen…

18 november 2017

Beslut i korthet – jämställdhet

Liberalerna lanserar ny föräldraförsäkring Liberalerna föreslår en ny och modern föräldraförsäkring, där föräldrarna ska ha möjlighet att välja mellan en kortare försäkring med högt inkomstskydd och en lite längre försäkring med lägre inkomstskydd. Även fortsättningsvis ska 90 dagar vara öronmärkta åt vardera förälder. Rätten att ge de överlåtbara dagarna till tredje person ska förbättras så…

18 november 2017

Beslut i korthet – Jobb och arbetsmarknad

Modernisera LAS Dagens turordningsregler bidrar till att unga och nya på arbetsmarknaden har en utsatt ställning. Liberalerna vill reformera LAS och avskaffa dagens turordningsregler till förmån för ett system som bygger på kompetens. För att underlätta för små företag att växa och våga anställa, vill Liberalerna utöka undantaget från LAS till att gälla företag med upp…

18 november 2017

Beslut i korthet – politik för årsrika

Rätt till vård- och omsorgsboende Liberalerna vill att alla som fyllt 85 ska ha rätt till plats i vård- och omsorgsboende. Samhället måste kunna tillgodose behoven hos årsrika som behöver tillgång till vård och omsorg dygnet runt. Möjlighet att bo kvar hemma För de som bara behöver service kan hemtjänst på sikt helt ersättas av…

18 november 2017

Beslut i korthet – ekonomi

Sänkt skatt på arbete Liberalerna vill ha en omfattande skattereform, där kraftigt sänkta skatter på arbete växlas mot höjda konsumtionsskatter och miljöskatter. Höj åldersgränsen för rätten att stanna i arbete Så många äldre som möjligt ska kunna arbeta kvar så länge de vill och förmår. Därför vill Liberalerna höja åldersgränsen för rätten att stanna i…

18 november 2017

Jan Björklunds landsmötestal

Läs hela talet här. Jan Björklunds tog avstamp i dagsdebatten i sitt tal på Liberalernas landsmöte . – I sektor efter sektor i samhället är berättelserna i Metoo-kampanjen desamma. Omfattningen är häpnadsväckande. Jag blir både bedrövad och illa berörd av det vi nu tar del av. Vi måste alla ta detta på största allvar. Vi har…
1 2 3 4 52