Se alla

Lägg ned Arbetsförmedlingen

Måndag 26 september 2016

Liberalerna föreslår idag att Arbetsförmedlingen läggs ned i sin nuvarande form. Ska människor känna tillit krävs en fungerande myndighet med ett uppdrag som motsvarar dagens arbetsmarknad.

Tudelningen på arbetsmarknaden blir allt tydligare. Å ena sidan arbetsgivare som upplever arbetskraftsbrist och arbetstagare som upplever att det är enkelt att hitta ett nytt arbete vid uppsägning. Å andra sidan växer det fram en ny arbetslöshet, där de arbetslösa i huvudsak är människor som överhuvudtaget inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Finanspolitiska rådet visar att bland dem med låg utbildning är endast omkring en tredjedel mellan 15-74 år sysselsatt.

I detta läge är det helt centralt att arbetsgivare och arbetssökande känner tillit till Arbetsförmedlingen. Så är det inte idag. Arbetsförmedlingen som myndighet lever inte upp till sitt namn. Det är inte bara ett kommunikativt problem utan i grunden en förklaring till myndighetens låga förtroende hos både arbetsgivare, arbetstagare och allmänhet. Myndigheten har i dagsläget det lägsta förtroendet av samtliga mätta myndigheter enligt SIFO. Detta hämmar hela den svenska arbetsmarknadspolitiken.

Detta är effekten av att myndighetens verksamhet är en annan än den vi i allmänhet uppfattar som dess kärnuppuppgift: förmedling av arbeten. En genomsnittlig arbetsförmedlare förmedlar mindre än ett arbete i månaden. Runt nio av tio lediga arbeten i Sverige förmedlas inte av myndigheten.

Även andra externa bedömare är kritiska till Arbetsförmedlingens verksamhet. Riksrevisionen har granskat verksamheten och gett kritik vid flera tillfällen. 2013 konstaterade Riksrevisionen i en rapport att arbetsförmedlare upplever att de inte har möjlighet att ge arbetslösa ungdomar anpassat stöd. I en rapport från Riksrevisionen år 2015 kritiserades Arbetsförmedlingen för att den var för dålig på att anpassa utbildningsinsatser för att tillgodose regionala och lokala behov. Även OECD har under 2015 riktat kritik mot Arbetsförmedlingen och mot det ineffektiviteten i det offentligt finansierade matchningssystemet i Sverige.

I detta läge, och mitt i en högkonjunktur, bygger regeringen ut Arbetsförmedlingen. En anledning till kostnadsexpansionen är att regeringen utökar Arbetsförmedlingens uppdrag till att också omfatta de med stark etablering på arbetsmarknaden. Det är fel väg att gå. Många har idag inget behov av Arbetsförmedlingen, utan hanterar sitt arbetssökande via privata bemanningsföretag eller branschspecialiserade rekryteringsföretag. Riksrevisionen har vid flera tillfällen påpekat brister i Arbetsförmedlingens verksamhet, inte minst när det gäller arbetet med matchning.

Den nya arbetslösheten och bidragsberoendet är en av vår tids största samhällsproblem. Istället för att Arbetsförmedlingen fokuserar på arbetssökande som inte behöver myndighetens hjälp behöver allt fokus läggas på att rusta dem längst ifrån arbetsmarknaden för jobb och sysselsättning.

Liberalerna föreslår därför att Arbetsförmedlingen läggs ned i sin nuvarande form. Ska människor känna tillit krävs en fungerande myndighet med ett uppdrag som motsvarar dagens arbetsmarknad. Den nya myndigheten ska ha två huvudsakliga uppgifter:

• Att organisera de arbetsmarknadspolitiska programmen och lönestöden.
• Att administrera de offentliga delarna av arbetslöshetsförsäkringen. Det handlar att med insatser, program och subventionerade anställningar stötta den allt större delen av de i arbetslöshet som står långt ifrån arbetsmarknaden.