Se alla

Sveriges roll I EU

Sverige är ett land med goda demokratiska traditioner, som vi vill utveckla inom det Europeiska samarbetet. De nationella parlamentens roll ska stärkas i EU, för att driva den europeiska integrationen framåt.

Liberalerna vill:

  • En utvidgad roll för nationella parlamenten
  • EU-kommissionärer ska kunna kallas till nationella parlament
  • Länder ska kunna gå samman och uppmana kommissionen lägga fram förslag
  • Stärkta samråd i regeringens EU-arbete
  • Stärkt EU-bevakning i public service
Ett ansvarsutkrävande nationellt parlament

När du står bakom valskärmen med valsedlar och kuvert, har du bokstavligen makten i din hand. Makten att tillsammans med alla andra medborgare i en fri demokrati bestämma vägen framåt för Sverige och Europa. Tillsammans väljer Europas medborgare vilken väg vår kontinent ska ta i framtiden.

Öka nationella parlamentens befogenheter

Den europeiska unionen är en demokratisk union där makten ska utgå från Europas medborgare. För att demokratin i unionen ska stärkas måste nationella parlament ges en tydligare roll i EU-arbetet. Ett nationellt parlament måste kunna kalla en EU-kommissionär till sig för att försvara de lagförslag och rekommendationer till medlemsländerna som kommissionen tar fram. Det är även viktigt att Riksdagen, eller andra parlament, kan gå samman med andra parlament för att kunna uppmana EU-kommissionen att lägga fram lagförslag. Liberalerna vill även förstärka samråden kring EU-politiken i Sverige.

Stärkta samråd i regeringens EU-arbete

För att stärka demokratin i EU måste lagstiftningsprocessen vara så transparent och tillgänglig som möjligt. Möjligheten till delaktighet och insyn för organisationer och andra aktörer i regeringens och myndigheternas arbete i EU:s ministerråd bör stärkas, så att inspel och förslag från dem kan tas om hand redan under lagstiftningsprocessen. Idag ges remissinstanser ofta möjlighet att komma med synpunkter först när ett EU-direktiv ska omvandlas till svensk lagstiftning, något som begränsar insyn och påverkansmöjligheter. Liberalerna anser att tegeringen och de statliga myndigheterna ska vara skyldiga att informera och bjuda in till samråd om EU-arbetet.

Stärkt EU-bevakning i public service

En del av den kritik som riktats mot EU och unionens demokrati kan härröras från dålig bevakning av europapolitiska frågor i nationella medier. Politiker ska inte besluta över vad medier ska bevaka, men i sändningstillstånden för SVT, SR och UR ska det tydligare framgå att rapportering kring bevakning av EU ingår i uppdraget.

Ladda hem som PDF