Se alla

Sjöfart

Sjöfarten måste bli klimatsmart, både nationellt och internationellt. Sverige ska driva på för att sjöfarten ska betala för sina klimatkostnader.

Liberalerna vill:

  • Utforma ett pilotprojekt i Östersjön för gemensam trafikledning
  • Avskaffa skattereduktionen till fossilt bränsle och inför reduktionspliktsystem
Sjötransport ett miljövalsalternativ

Ur klimatsynpunkt är det bra att transportera stora godsflöden på vatten i förhållande till t.ex. väg. Liberalerna vi inte sätta stopp för detta, men däremot måste sjöfarten ske på ett miljövänligt sätt. Där mindre fossilt bränsle används och en trafikövervakning som bättre kan kontrollera olyckor och grundstötningar.

Aktiv trafikledning i Östersjön

Grundstötningar med oljeutsläpp har visat att vi har otillräcklig trafikövervakning och bristande kapacitet att agera vid olyckor på Östersjön. Ett pilotprojekt mellan Östersjöländerna bör genomföras för att upprätta en gemensam trafikledning och övervakning av sjöfarten på Östersjön. På sikt bör ansvaret för denna trafikledning överföras till den europeiska gräns- och kustbevakningsmyndigheten.

Mindre användning av fossila bränslen till sjöss

Sjöfarten måste minska användningen av fossila bränslen. I enlighet med klimatavtalet från Paris måste subventioner till fossila bränslen bort. Det innebär att dagens skattereduktioner till fossilt bränsle inom sjöfarten måste avskaffas. Det går i linje med att vi tycker att användningen av fossilt bränsle ska beskattas mer likvärdigt oavsett användningsområde. Sjöfarten bör omfattas av ett reduktionspliktsystem med krav på drivmedelsleverantörer att leverera en viss andel biodrivmedel och viss klimatprestanda per år. Efter införandet av EU:s svaveldirektiv har sjöfartens svavelutsläpp minskat och den huvudsakliga utmaningen är nu att hantera utsläpp av kväveoxid och partiklar.

Ladda hem som PDF