Se alla

Mänskliga rättigheter

Liberalerna vill:

  • Stärk EU:s byrå för grundläggande rättigheter
  • Arbeta aktivt för att införa EU:s anti-diskrimineringsdirektiv
  • Stärk HBTQ-personers rättigheter internationellt
  • Totalförbud mot barnaga i alla EU-länder
Stärk EU:s byrå för de grundläggande rättigheterna

EU:s byrå för grundläggande rättigheter ska stärkas, bland annat för att intensifiera arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. EU måste också verka för att rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar respekteras i alla medlemsländer.

Anti-diskrimineringsdirektivet

EU-kommissionen föreslog 2008 ett direktiv för att åtgärda diskriminering utanförarbetsmarknaden på grund av ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller religion. Eftersom enhällighet krävs i rådet har man under de gångna tio åren inte lyckats anta direktivet. Vi menar att ansträngningarna med att hitta en lösning i rådet måste intensifieras så att direktivet slutligen kan antas.

HBTQ-personers rättigheter internationellt

Liberalerna ska verka i EU och internationellt för att stärka HBTQ-personers rättigheter som en del av de mänskliga rättigheterna. Diskrimineringsskyddet på EU-nivå måste stärkas. Rättsakter inom ramen för EU-samarbetet ska alltid erkänna den samkönade familjen fullt ut, vilket inte alltid är sanningen idag. EU behöver större möjligheter att kunna sätta ner foten gentemot de medlemsländer som inte respekterar mänskliga rättigheter. Vi anser att EU-kommissionen ska kunna granska hur medlemsländerna lever upp till skyldigheten att skydda och respektera mänskliga rättigheter som de är förbundna att göra enligt fördragen och att sanktioner ska kunna beslutas mot de medlemsländer som inte respekterar mänskliga rättigheter, inklusive hbtq-personers mänskliga rättigheter.

Nolltolerans mot barnaga

En viktig princip i enlighet med barnkonventionens artikel 19 är att inget våld mot ett barn, varken fysiskt eller psykiskt, kan vara motiverat. De globala utvecklingsmålen som gäller fram till 2030 behandlar också målet att inget barn ska utsättas för våld. Vi vill att Europas barn så snart som möjligt ska skyddas mot alla typer av våld och övergrepp, och därför ska totalförbud mot uppfostringsvåld och barnaga införas som en grundläggande rättighet i EU-stadgan.

Ladda hem som PDF