Se alla

Klimat

Vi har ingen tid att förlora – EU måste ta ledningen i klimatarbetet. Nu måste vi snabbt få på plats en europeisk koldioxidskatt, för att minska utsläppen och bana väg för ny grön teknik. 

Liberalerna vill:

  • Tydliga mål för klimatpolitiken
  • Kärnkraften behövs
  • Avveckla kolkraften
  • Ökat klimatbistånd
  • Gemensamt mått på konsumentutsläpp
Tydliga mål för klimatpolitiken

Globala problem måste få globala lösningar vilket gör att Parisavtalet är den självklara utgångspunkten för våra klimatmål, tillsammans med de globala målen för hållbar utveckling utformad av FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Till 2050 ska EU ha uppnått en situation där vi inte har några nettoutsläpp av växthusgaser. Som ett delmål fram till 2030 ska EU minska de egna utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent i förhållande till 1990 års nivå. Det är inte säkert att denna utsläppsminskning är tillräcklig och vi bör ha beredskap för att skärpa detta delmål ytterligare under de närmsta åren.  

Kärnkraften behövs

För klimatets skull behöver vi fortsätta med kärnkraft, vilket även FN:s klimatpanel understryker. Vi har inte råd att stänga kärnkraftverk när så många länder inom EU fortfarande är beroende av kol och gas. Det är dessa energikällor vi måste börja med att fasa ut. Även om dessa beslut är nationella är det viktigt att de diskuteras på EU-nivå eftersom exempelvis det tyska beslutet att fasa ut kärnkraften i förtid fått en kraftig påverkan på hela Europas energisystem med ett fortsatt stort beroende av kolkraft.

Avveckla kolkraften

Den europeiska energiproduktionen bör snarast fasa ut de kraftverk som drivs med fossila bränslen. Liberalerna vill se en vidareutveckling av de EU-instrument som finns för att stötta människor och samhällen i övergången till en grönare ekonomi genom investeringar i infrastruktur, utbildning och liknande kombinerat med konkreta planer för utfasning av befintliga kolkraftverk.

Ökat klimatbistånd

EU måste fortsätta minska sina koldioxidutsläpp. Det är också gynnsamt för klimatet om vi investerar i miljövänlig teknik även i andra länder, där utsläppen kan minska ännu mer per satsad krona. Klimatfrågan är också en fråga om solidaritet. Genom klimatbistånd och tekniköverföring kan Europa göra stora insatser för en hållbar utveckling i utvecklingsländer med växande ekonomier. Återigen, klimatproblemen kräver samarbete. 

Konsumentutsläppen

Idag saknar EU en gemensam metod för att räkna in de utsläpp som orsakas av import och våra utrikesresor med flyg. Liberalerna vill att EU-kommissionen får i uppdrag att ta fram en gemensam mätmetod för detta. Detta är ytterligare ett område där ökad transparens kan göra så att konsumenter genom aktiva val vet vad köpen innebär för såväl klimat som välmående.

Ladda hem som PDF